Ceny kurzů

Ceník pro školní rok 2022/23 připravujeme.

Stávající ceny kurzů jsou platné pro školní rok 2021/2022. Platí se hotově na recepci studia (NELZE platit katou) nebo převodem na bankovní účet 2300532593/2010. Do zprávy pro příjemce, prosím, uvádějte jméno a příjmení účastníka kurzu a název kurzu, do kterého se účastník přihlašuje.

Ceny kurzů za pololetí:

hodin za týdenstep, jazz,
balet, přípravka
streetbreak
1 hod.1 990 Kč2090 Kč 2 190 Kč
1,25 – 1,5 hod.2 290 Kč2 590 Kč2 790 Kč
2 – 3 hod.3 090 Kč3 490 Kč3 690 Kč
3,5 – 4,5 hod.3 590 Kč3 890 Kč4 090 Kč
5 hod. a více3 890 Kč4 190 Kč4 390 Kč

Ceny za open class:

Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH.

open class základní cenastudentipermanentka 10 lekcí
pilates130 Kč120 Kč1200 Kč
zdravá záda130 Kč120 Kč1200 Kč
power jóga130 Kč120 Kč1200 Kč
cvičení seniorů100 Kč
kruhový trénink150 Kč
kondiční trénink150 Kč
contemporary dance200 Kč

ceny jsou platné k 1.9.2021

Studenti se musí prokázat studentským průkazem (ISIC apod.).

Akceptujeme karty Maultisport a Benefit plus

Platby kartou Multisport se vztahují pouze na open class lekce v hodnotě 130 Kč.

Podmínky přihlášení do našich tanečních kurzů a provozní řád studia

 • Druh a rozsah poskytovaných služeb

Popis a specifikace služeb: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí.

 • Obchodní podmínky

Přihláška do kurzu (elektronická či písemná) je závazná. Přihlášku do kurzů pro děti a juniory (3 až 18 let) může provést pouze zákonný zástupce dítěte. Podpisem přihlášky klient uzavírá smlouvu s TŠ Nofeet, která jasně vymezuje práva a povinnosti obou zúčastněných stran.

Podmínky obsažené v přihlášce jsou závazné po celou dobu školního roku, ve kterém je přihláška podepsána. Svým podpisem zákonný zástupce ručí za dodržení podmínek dítětem.

Klient se zavazuje dodržovat předpisy a směrnice vydané poskytovatelem, zajistit poskytovateli úhradu příspěvku na výuku a případné další nutné náklady související se zabezpečením výuky a dále oznamovat poskytovateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na vzájemné plnění povinností vyplývajících z této přihlášky (zejména změna zdravotního stavu klienta…).

Klient je povinen uhradit kurzovné v termínu stanoveném Taneční školou NO FEET. V případě prodlení platby má poskytovatel právo účtovat úrok z prodlení ve výši 1% denně.

Klient je povinen uhradit kurzovné za 1. pololetí do 30.9. příslušného kalendářního roku. Za 2. pololetí je kurzovné splatné do 31.1. příslušného kalendářního roku, ve kterém školní rok končí.

V případě, že chce klient na vlastní žádost výuku ukončit v průběhu školního roku, je třeba dodat do kanceláře TŠ NO FEET nebo na email info@nofeet.cz písemnou žádost s odůvodněním (mladší 18 let s podpisem rodičů). Nevyčerpaná část kurzovného za příslušné pololetí se nevrací.

Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, klientovi může být znemožnen vstup do lekce a místo v kurzu může být nabídnuto jiným zájemcům.

 • Kurzy

Termíny kurzů jsou zveřejněny na internetových stránkách www.nofeet.cz.

Změna času a místa konání je v nutných případech vyhrazena. Taneční škola NO FEET je povinna tuto změnu ohlásit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany taneční školy.

Při vzniku nepředvídaných okolností ze strany poskytovatele, bránících konání kurzů, mají účastníci nárok na navštěvování obdobného kurzu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky.

V případě, že bude znemožněna výuka z důvodů, které nemůže poskytovatel ovlivnit ( např. nařízení vlády apod.), se kurzovné nevrací.

Výuka neprobíhá v době školních prázdnin a státních svátků.

 • Stornovací podmínky

Z důvodu dlouhodobého onemocnění (minimálně 1 měsíc) v průběhu kurzu se vrací pouze poměrná část kurzovného a odečítá se 20% stornopoplatek. Povinnost každého klienta je ihned po onemocnění (nejpozději do týdne) tuto skutečnost písemně nahlásit (přímo do kanceláře TS NO FEET nebo na email info@nofeet.cz) a předložit potvrzení od lékaře. V opačném případě právo na vrácení poměrné částky zaniká.

Na žádosti o vrácení kurzovného podané po ukončení kurzu nebude brán zřetel a kurzovné se v tomto případě nevrací.

Stornopoplatky se neúčtují jen v případě, že kurz nebyl z provozních důvodů zahájen.

V částce za výuku nejsou zahrnuty licenční a jiné poplatky za případnou účast klienta na soutěžích a podobných akcích.

V případě neschopnosti vyplývající ze strany poskytovatele, zajistit výuku v dohodnutém rozsahu, bude vrácena poměrná část dohodnuté částky do 14 dní na bankovní účet klienta nebo v hotovosti v sídle poskytovatele po předchozím dohodnutí termínu.

 • Závěr

Vnitřní organizace poskytovatele se řídí vnitřním řádem, BOZP a dále ostatními, poskytovatelem vydanými směrnicemi, ve znění jejich dodatků a změn, s nimiž se může klient seznámit v sídle Tanečního studia NO FEET, Vaňkovo nám. 1a, 602 00 Brno po předchozím dohodnutí termínu. Podpisem této přihlášky klient zároveň potvrzuje seznámení se s výše zmiňovanými předpisy. Podpisem této přihlášky klient souhlasí se zpracováním osobních údajů dle GDPR.

GDPR

Taneční škola NO FEET o.p.s. zpracovává osobní údaje svých klientů a členů

 • Správce údajů:
  Správcem údajů je Taneční škola NO FEET o.p.s. Vaňkovo náměstí 1a, Brno 60200, IČ: 02409976
 • Účely a jaké údaje zpracováváme:
  Osobní údaje zpracováváme z důvodů administrativy a agendy taneční školy a z důvodů poskytování služeb v oblasti tance a fitness. Výše zmíněné důvody vedou k těmto účelům zpracování:
  a) pro evidenci klientů taneční školy: jméno, příjmení, email, telefon, bydliště, datum narození, rodné číslo klienta, číslo OP zákonného zástupce za účelem identifikace při podávání elektronické přihlášky, kontakt na zákonného zástupce.
  b) pro evidenci lektorů: jméno, příjmení, emila, telefon, datum narození, bydliště, kontakt na zákonného zástupce.
  c) pro evidenci plateb a docházky klientů: jméno, příjmení, email, rok narození, pro účely fakturace a potvrzení dále bydliště a datum narození.
 • Zákonné důvody pro zpracování:
  a) evidence klientů: stanovy Taneční školy NO FEET o.p.s..
  b) evidence lektorů: pracovní, účetní, daňové právo.
  c) pro evidenci plateb: účetní a daňové právo.
 • Oprávněné zájmy pro zpracování a informování:

Zájem plynoucí z obchodního vztahu s klienty.
a) informujeme o organizaci výuky a změnách ve výuce.
b) informujeme o mimořádných tanečních akcích a nabídkách (tančírny, závěrečná vystoupení apod.).
c) propagace taneční školy formou fotografií a videí na webových stránkách a sociálních sítích taneční školy.

Zájem plynoucí z vedení taneční školy a jeho aktivit vůči jeho členům:
a) informujeme o aktivitách a akcích.
b) informujeme o vzdělávacích akcích.

K osobním údajům klientů mají přístup recepční, majitelka taneční školy, vedoucí taneční školy a lektoři.
Taneční škola NO FEET o.p.s. osobní údaje dalším třetím stranám neposkytuje.

 • Archivace osobních údajů:
  Osobní údaje uschováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem. Po ukončení spolupráce údaje archivujeme po dobu, která je vyžadována pracovním, účetním a daňovým právem.
 • Práva klienta vyplývající v souvislosti se zpracováním osobních údajů:
  a) právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobích údajů.
  b) právo vymazat údaje.
  c) právo opravit nepřesné nebo chybějící údaje (v profilu klienta).
  d) právo omezit zpracování údajů a uplatnit námitku proti zpracování.

Uvedená práva můžete uplatnit na veřejných kontaktech Taneční školy NO FEET o.p.s. uvedených na www.nofeet.cz.

Aktuálně ze studia

Starší aktuality

Připojte se k nám a sledujte nás na sociálních sítích ...