Ceny kurzů

Stávající ceny kurzů jsou platné pro školní rok 2020/2021 v NO FEET.
Platí se hotově na recepci studia (NELZE platit katou) nebo převodem
na bankovní účet 2300532593/2010. K platbě uveďte POUZE jméno a příjmení tanečníka, variabilní symbol k platbě uvádět nemusíte.

hodin za týdenstep, jazzstreetbreak
1 hod.1 890 Kč1 990 Kč2 090 Kč
1,25 – 1,5 hod.2 190 Kč2 490 Kč2 690 Kč
2 – 3 hod.2 990 Kč3 390 Kč3 590 Kč
3,5 – 4,5 hod.3 490 Kč3 790 Kč3 990 Kč
5 hod. a více3 790 Kč4 090 Kč4 290 Kč
open class 1 hod.110 Kč/lekci
open class 1 hod.
studenti
100 Kč/lekci
open class 1,5 hod.130 Kč/lekci
open class 1,5 hod.
studenti
110 Kč/lekci

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. U kurzů je cena uvedena za jedno pololetí.

Studenti se musí prokázat studentským průkazem (ISIC apod.).

Podmínky přihlášení do našich tanečních kurzů a provozní řád studia

  • Druh a rozsah poskytovaných služeb

Popis a specifikace služeb: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, realitní činnost, správa a údržba nemovitostí.

  • Obchodní podmínky

Přihláška do kurzu (elektronická či písemná) je závazná. Přihlášku do kurzů pro děti a juniory (3 až 18 let) může provést pouze zákonný zástupce dítěte.

Podmínky obsažené v přihlášce jsou závazné po celou dobu školního roku, ve kterém je přihláška podepsána. Svým podpisem zákonný zástupce ručí za dodržení podmínek dítětem.

Klient se zavazuje dodržovat předpisy a směrnice vydané poskytovatelem, zajistit poskytovateli úhradu příspěvku na výuku a případné další nutné náklady související se zabezpečením výuky a dále oznamovat poskytovateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na vzájemné plnění povinností vyplývajících z této přihlášky (zejména změna zdravotního stavu klienta…).

Klient je povinen uhradit kurzovné v termínu stanoveném Taneční školou NO FEET. V případě prodlení platby má poskytovatel právo účtovat úrok z prodlení ve výši 1% denně.

Částka za první pololetí je splatná nejpozději do 30. 9. kalendářního roku, v němž školní rok začíná, a za druhé pololetí do 31. 1. kalendářního roku, v němž tento školní rok končí.

V případě, že chce klient na vlastní žádost výuku ukončit, je třeba dodat do kanceláře TS NO FEET nebo na email info@nofeet.cz písemnou žádost s odůvodněním (mladší 18 let s podpisem rodičů). Nevyčerpaná část kurzovného za příslušné pololetí se nevrací.

Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, můžeme Vaše místo nabídnout jiným zájemcům.

  • Kurzy

Termíny kurzů jsou zveřejněny na internetových stránkách www.nofeet.cz.

Změna času a místa konání je v nutných případech vyhrazena. Taneční škola NO FEET je povinna tuto změnu ohlásit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany taneční školy.

Při vzniku nepředvídaných okolností ze strany poskytovatele, bránících konání kurzů, mají účastníci nárok na navštěvování obdobného kurzu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky.

V případě, že bude znemožněna výuka z důvodů, které nemůže poskytovatel ovlivnit ( např. nařízení vlády apod.), se kurzovné nevrací.

Výuka neprobíhá v době školních prázdnin a státních svátků.

  • Stornovací podmínky

Z důvodu dlouhodobého onemocnění (minimálně 1 měsíc) v průběhu kurzu se vrací pouze poměrná část kurzovného a odečítá se 20% stornopoplatek. Povinnost každého klienta je ihned po onemocnění (nejpozději do týdne) tuto skutečnost písemně nahlásit (přímo do kanceláře TS NO FEET nebo na email info@nofeet.cz) a předložit potvrzení od lékaře. V opačném případě právo na vrácení poměrné částky zaniká.

Na žádosti o vrácení kurzovného podané po ukončení kurzu nebude brán zřetel a kurzovné se v tomto případě nevrací.

Stornopoplatky se neúčtují jen v případě, že kurz nebyl z provozních důvodů zahájen.

V částce za výuku nejsou zahrnuty licenční a jiné poplatky za případnou účast klienta na soutěžích a podobných akcích.

V případě neschopnosti vyplývající ze strany poskytovatele, zajistit výuku v dohodnutém rozsahu, bude vrácena poměrná část dohodnuté částky do 14 dní na bankovní účet klienta nebo v hotovosti v sídle poskytovatele po předchozím dohodnutí termínu.

V případě, že bude znemožněna výuka z důvodů, které poskytovatel nemůže ovlivnit, se kurzovné nevrací.

  • Závěr

Vnitřní organizace poskytovatele se řídí vnitřním řádem, BOZP a dále ostatními, poskytovatelem vydanými směrnicemi, ve znění jejich dodatků a změn, s nimiž se může klient seznámit v sídle Tanečního studia NO FEET, Vaňkovo nám. 1a, 602 00 Brno po předchozím dohodnutí termínu. Podpisem této přihlášky klient zároveň potvrzuje seznámení se s výše zmiňovanými předpisy. Podpisem této přihlášky klient souhlasí se zpracováním osobních údajů dle GDPR.

Aktuálně ze studia

Starší aktuality

Připojte se k nám a sledujte nás na sociálních sítích ...